සැලකිය යුතුය .

  1. මෙම වෙබ් අඩවියේ ඇතුලත් කර ඇති කිසිදු වීඩියෝවක ප‍්‍රදර්ශණ අයතිය පිළිබඳ අප කාර්්‍යය මණ්ඩලය හෝ වෙබි අඩවිය කිසිදු වගකීමක් නොදරන අතර, සියළුම විඩියෝ අන්තර්ජාලයෙන් උපුටා පළ කර ඇත.තවද යම් අයකුට අවශ්‍යය නම් එයට අදාල තත්ව යටතේ සහ එම ඉල්ලීම කරන පාර්ශවයට අදාලව එම වැටසටහනේ අයිතිය පිළිබඳ තහවුරු කිරිම් පිළිගත හැකි මටිටමක පවතී නම් පමණක්, අන්තර්ජාලයෙන් උපුටා ගත් ස්ථාන ලබා දිය හැකි අතර, එම විඩියෝව හිමිකමක් උල්ලගනය වේ නම් ඉවත් කිරීමට හෝ එම අයිතිය සතු පාර්ෂවය ලබාදෙන වෙනත් වීඩියෝවක් අවසථාවට අනුකූලව ඇතුලත් කිරීමට අප කටයුුතු කරනු ඇත.

  2. තවද කිසිදු වැඩසටහනකට සහභාගී වූ කිසිදු පුද්ගලයකුගේ විස්තර හෝ දුරකථන අංක එම වීඩියෝවේ අත්තර්ගත නොව් නම්, අප විසින් කිසිදු භාහිර පාර්ශවයකට කිසිදු හේතුවක් මත එම තොරතුරු ලබා දෙනු නොලැෙබි.

  3. යම් විඩියෝවක් අතුලත් කර නැතිනම් හෝ නැරඹිය නොහැකි නම් , වීඩියෝවට ඉහලින් හෝ පහලින් ඇති "Report" බටනය මත ක්ලික් කර දැනුම් දිය යුතුය.

Contact Informations

  • Adminstrator Email: admin@tvlakru.com

  • Webmaster Email: info@tvlakru.com

  • Web :

About Lakru Media.

Lakru is the fastest growing media portal in Sri Lanka with daily updating Sinhala Teledramas and news to entertain you. Been far away from Sri Lanka, we are not allowing to take away from enjoying entertainment within your mother country.

TvLakru.com | Contact Page

© 2017 tvlakru.com